Pravidla zpracování osobních údajů

 1. Základní údaje

      1.1.    Společnost AT personalistika, s. r. o. při své činnosti postupuje ve smyslu zákona č. 18/2018 Z.z. (slovenské sbírky zákonů) o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“).

      1.2.    Správcem osobních údajů, který zpracovává Vaše osobní údaje, je:

              AT personalistika, s. r. o., adresa Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou, SR, IČO: 46 788 425, e-mail: fermeria@fermeria.cz, tel. +421 905 391 468

          (dále jen: „správce“).

      1.3.    Správce má jmenovanou zodpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřeného zástupce správce:

                          název: Bc. Martina Adiová

                          e-mail: fermeria@fermeria.cz

                          telefon: +421 905 391 468

      1.4.    Osobními údaji rozumíme všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

      1.5.    Správce vykonává činnost v předmětu podnikání - zprostředkování pečovatelské činnosti a zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb, tuto činnost vykonává také prostřednictvím webstránky www.fermeria.cz, a v uvedené oblasti zpracovává osobní údaje.

      1.6.    Tato pravidla zpracování osobních údajů se týkají zpracování osobních údajů osob, které projeví zájem o služby správce poskytované prostřednictvím webstránky www.fermeria.cz (dále také jako „webstránka“), provedením registrace na této webstránce, či využitím služby nabízené správcem (dále v textu i jako „Uživatel“).

      1.7.    Provozovatel informuje Uživatele webstránky, že při jejím provozu využívá soubory Cookies. Uživatel kliknutím na webstránku a registrací na webstránce souhlasí s používáním Cookies. Uživatel může Cookies zablokovat nebo vymazat ve svém internetovém prohlížeči, avšak zablokování Cookies může způsobit omezení využívání webstránky.

      1.8.    Soubor Cookie je malý textový soubor, který webová lokalita ukládá ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si webová lokalita na určitý čas uchovává informace o Vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a jiné nastavení zobrazení), takže je při další návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte opětovně uvádět. Některé používané Cookies jsou stanoveny systémem třetích stran (např. při zobrazování reklam, Google AdSense). Více o námi používaných souborech „cookies“ na naší webstránce si můžete prohlédnout ve zvláštní části COOKIES.  Na účel použití, povolení nebo zakázání cookies jste na naší webstránce upozorněni.

  2. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

      2.1.    Správce zpracovává Vaše osobní údaje, které mu jako Uživatel poskytnete na základě vyplnění registrace a jiných formulářů (profil, inzerát) na webstránce, nebo osobní údaje, které správce získá během plnění smlouvy (např. IP adresa, logy, cookies) svou činností nebo z technického fungování správce na webu.

      2.2.    Vaše identifikační, kontaktní údaje a údaje, které jsou nutné pro plnění smlouvy, správce zpracovává, aby Vám mohl řádně poskytnout svoje služby, o které jste registrací projevili zájem.  Bez poskytnutí Vašich potřebných osobních údajů by Vám nemohly být poskytnuty služby správce. Kromě nezbytných údajů správce zpracovává také údaje, které mu poskytnete s Vaším souhlasem (např. fotografie).

      2.3.    Účelem zpracování osobních údajů, ke kterému jsou Vaše osobní údaje určeny, je:

      •     vytvoření registrace (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa) a Vašeho Profilu, kterým hledáte osobu, jíž poskytnete svou činnost (požadované osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšnost Profilu - kvalifikace, lokalita, frekvence poskytování péče, věk, profesionální praxe, dosažené vzdělání, jiné kurzy a certifikáty, údaj o řidičském průkazu, požadovaný plat, maximální počet osob současně v péči, údaj o kouření, údaj o akceptování domácích zvířat, údaj o cizích jazycích, zkušenosti s diagnózami - fyzické, duševní, údaj o dalších vykonávaných pracích a úkonech) a následně výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem,

      •    vytvoření registrace (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa) a Vašeho inzerátu, kterým hledáte osobu Pečovatele (požadované osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšnost Inzerátu - název inzerátu, termín nástupu, lokalita, nabízená odměna, požadovaná kvalifikace, počet a věk osob v péči a možnost vyplnit doplňující údaje - např. požadovaná praxe, zvířata v domácnosti) a následně výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem,

      •    zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit (např. akce, soutěže apod.) ohledně služeb poskytovaných a zabezpečovaných správcem.

      2.4.    Právní základ zpracování Vašich osobních údajů je:

      a)    plnění smlouvy mezi Vámi a správcem,

      b)    oprávněný zájem správce při činnosti přímého marketingu (např. zasílání nabídek služeb pro Uživatele, pokud jsou jim služby poskytovány nebo trvá jejich registrace),

      c)    Váš výslovný souhlas se zpracováním údajů týkajících se fotografie nebo zdraví (u osob zdravotně těžce postižených) za účelem poskytnutí služeb správcem (plnění smlouvy),

      d)    Váš souhlas se zpracováním údajů při činnosti přímého marketingu (např. zasílání nabídek služeb pro uživatele, pokud už jim nejsou služby poskytovány nebo netrvá jejich registrace).

      2.5.    Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem a požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy, proto neposkytnutí osobních údajů může způsobit Vaše nezaregistrování a neuzavření smlouvy mezí Vámi a správcem.

      2.6.    Uživatel může podle svého rozhodnutí zadat ve svých registračních údajích také svou fotografii, čímž Uživatel sám zveřejní svou fotografii. Uživatel nesmí použít fotografii, na které je zobrazena i jiná osoba. Uživatel může svou fotografii uvedenou ve svých registračních údajích kdykoli vymazat.

      2.7.    Uživatel vytvořením Profilu nebo Inzerátu na webstránce správce akceptuje zveřejnění údajů, které sám zadal v rámci vytvoření Profilu nebo Inzerátu na webstránce, čímž se Profil a Inzerát stává viditelným i pro třetí osoby. Údaje uvedené v Profilu nebo Inzerátu může Uživatel sám kdykoli změnit po přihlášení na webstránce.

   

  3. Příjemci osobních údajů

      3.1.    Příjemci Vašich osobních údajů jsou osoby:

      •    které pracují pro Správce jako zaměstnanci nebo se na základě jiné smlouvy se správcem podílejí na plnění smlouvy mezi Vámi a správcem,

      •    které zabezpečují služby provozování webstránky, softwaru správce a další služby v souvislosti s provozováním webstránky,

      •    které zabezpečují účetní, daňové a právní služby pro správce.

          Orgán veřejné moci, který zpracovává osobní údaje na základě zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázaná, se nepovažuje za příjemce.

      3.2.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím nasmlouvané osoby.

      3.3.  Správce nezamýšlí přenést osobní údaje do třetí země, tj. mimo Evropskou unii, nebo mezinárodní organizaci.

      3.4.    Správce neprovádí automatické individuální rozhodování ani profilování ve smyslu § 28 odst. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z. (slovenské sbírky zákonů) o ochraně osobních údajů.

   

  4. Doba uchovávání osobních údajů

      4.1.    Správce uchovává osobní údaje v rozlišení podle druhu osobních údajů a účelu, pro který se uchovávají:

      •    po dobu, která je nezbytná pro výkon práv a povinností ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem,

      •     po dobu, která je nezbytná pro uplatňování nároků ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, a pro archivaci pro daňové a účetní účely (nejvýše po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu),

      •    po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, nejdéle 2 roky, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

      4.2.    Po uplynutí potřebné doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

   

  5. Práva týkající se osobních údajů

      5.1.    V souvislosti s Vašimi osobními údaji podle Zákona máte:

  právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům,

  právo na opravu Vašich osobních údajů,

  právo na vymazání Vašich osobních údajů,

  právo na omezení zpracování osobních údajů,

  právo namítat zpracovávání osobních údajů,

  právo na přenositelnost osobních údajů,

  právo kdykoli svůj souhlas písemně nebo elektronicky na údaje správce odvolat,

  právo podat návrh na zahájení řízení, pokud si myslíte, že jste byli dotčeni na svých právech stanovených Zákonem, na Úřadě na ochranu osobních údajů SR.

      5.2.    Správce oznámí Úřadu na ochranu osobních údajů SR, Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk porušení ochrany osobních údajů do 72 hodin poté, co se o něm dozvěděl prostřednictvím určeného formuláře, to neplatí, pokud není pravděpodobné, že porušení ochrany osobních údajů povede k riziku pro práva fyzické osoby. Správce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit dotčené osobě porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva fyzické osoby.

   

  6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

      6.1.    Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů:

          a) odosobnění a šifrování osobních údajů,

          b) zabezpečení systémů zpracovávání osobních údajů,

          c) zálohování osobních údajů,

          d) pravidelné hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření.

      6.2.    Technická opatření zabezpečují uložení dat v elektronické podobě, zejména zabezpečení počítačů, webstránky přihlašovacím jménem a heslem, pravidelnou údržbou webstránky. Technická fyzická opatření - uzamčení prostorů, uzamčení úložných skříní a přístup pouze pro oprávněné osoby tvoří zabezpečení osobních údajů v listinné podobě.

   

  7. Ostatní podmínky

      7.1.    Odesláním požadavku na registraci z internetového formuláře na stránce www.fermeria.cz potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami zpracování osobních údajů a ochrany osobních údajů a akceptujete je.

      7.2.    Správce je oprávněn tato pravidla změnit. Upravené znění pravidel zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle znění těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

      7.3.    V případě žádosti o vysvětlení, přístup nebo vymazání Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat telefonicky na telefonním čísle +421 905 391 468, e-mailem na e-mail: fermeria@fermeria.cz, nebo osobně v provozovně na adrese Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou, SR.

      7.4.    Tato pravidla zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 22. srpna 2018.

      7.5.     Změna a aktualizace dokumentu byla provedena ke 01.06.2020
   

  správce AT personalistika s. r. o.

  Anton Tekely, jednatel